Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania w gospodarstwach rolnych.

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2012 r.


w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania w gospodarstwach rolnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U z 2008 r. Nr 213, poz. 1342; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372, Nr 78, poz. 513), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję niżej wymienione osoby na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu w gospodarstwach rolnych.

  • Jarosław Kurzydlak
  • Leszek Jaremczuk
  • Zbigniew Hutnik
  • Danuta Świderek

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
mgr Beata Kryszkowska

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 49 ust.12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest do powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania w gospodarstwach rolnych, spośród osób spełniających warunki określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161).
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie pismem z dnia 27.06.2012 r. wystąpił z wnioskiem o powołanie rzeczoznawców.
Osoby wymienione w niniejszym zarządzeniu, spełniają wymagania określone w ww. przepisach i złożyły wnioski o powołanie na rzeczoznawcę.

Sporządziła:
M. Ferens