Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 września  2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,    Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 10.000
926     Kultura fizyczna i sport 10.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000
OGÓŁEM 10.000

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 36.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 26.000
750     Administracja publiczna 25.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 25.000
852     Ochrona zdrowia 1.000
85295   Pozostała działalność 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 10.000
926     Kultura fizyczna i sport 10.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.014
4300 Zakup usług pozostałych 4.986
OGÓŁEM 36.000

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 26.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 26.000
750     Administracja publiczna 25.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000
852     Ochrona zdrowia 1.000
85295   Pozostała działalność 1.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
OGÓŁEM 26.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 25.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Kierownika Biura Informacji i Promocji.

Dział 852

  • 1.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem   Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego zakwalifikowania wydatków dot. projektu 800-lecia Steklna i utworzenia nieformalnego mikroregionu.

Dział 926

  • 10.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z pismem Starosty Gryfińskiego, informującego o przyznaniu dodatkowych środków dla Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie na realizację zadań powiatowych  realizowanych przez ww. jednostkę.

Sporządziła:
S. Skrzyniarz