Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 kwietnia 2012 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 233.734,83 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  
010     Rolnictwo i łowiectwo 233.734,83
01095   Pozostała działalność 233.734,83
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 233.734,83
OGÓŁEM 233.734,83

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 364.937,83 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 363.934,83
010     Rolnictwo i łowiectwo 233.734,83
01095   Pozostała działalność 233.734,83
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 258
4120 Składki na Fundusz Pracy 37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 108
4300 Zakup usług pozostałych 1.180
4430 Różne opłaty i składki 229.151,83
150     Przetwórstwo przemysłowe 1.003
15011   Rozwój przedsiębiorczości 1.003
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 923
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80
750     Administracja publiczna 130.200
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 130.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.200
4270 Zakup usług remontowych 40.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23.000
4300 Zakup usług pozostałych 23.000
OGÓŁEM 364.937,83

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 131.203 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 131.203
750     Administracja publiczna 130.200
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 107.200
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.200
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23.000
758     Różne rozliczenia 1.003
75818   Rezerwy ogólne i celowe 1.003
4810 Rezerwy 1.003
OGÓŁEM 131.203

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 233.734,83 zł – zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2012, które zwiększa Gminie dotację celową (z rez. celowej poz.7) na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2012 r.

Dział 150

  • 1.003 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością dokonania zwrotu niesłusznie pobranych środków na realizacje projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie”.

Dział 750

  • 7.200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na doposażenie wydziału (szafy).
  • 100.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z rozliczeniem wynagrodzeń oraz na remont pomieszczeń biurowych UMiG.
  • 23.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Informacji i Promocji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność związaną z promocją Gminy.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz