Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 285.130 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 45.150
750     Administracja publiczna 45.150
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45.150
4300 Zakup usług pozostałych 45.000
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 150
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 12.101
852     Pomoc społeczna 12.101
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.101
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.701
85295   Pozostała działalność 7.000
3110 Świadczenia społeczne 7.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 10.049
801     Oświata i wychowanie 10.049
80110   Gimnazja 4.079
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.079
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
80120   Licea ogólnokształcące 5.970
3020 Wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 456
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.514
Zespół Szkół w Gryfinie 35.000
801     Oświata i wychowanie 35.000
80101   Szkoły podstawowe 10.000
4260 Zakup energii 10.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 25.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4220 Zakup środków żywności 22.000
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 8.000
801     Oświata i wychowanie 8.000
80101   Szkoły podstawowe 8.000
4260 Zakup energii 8.000
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 8.300
801     Oświata i wychowanie 8.300
80101   Szkoły podstawowe 6.800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 300
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 500
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 39.500
801     Oświata i wychowanie 37.500
80101   Szkoły podstawowe 36.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.000
4260 Zakup energii 8.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000
85401   Świetlice szkolne 2.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy 7.000
801     Oświata i wychowanie 7.000
80101   Szkoły podstawowe 7.000
4220 Zakup środków żywności 7.000
Zespół Szkół w Gardnie 66.500
801     Oświata i wychowanie 66.500
80101   Szkoły podstawowe 58.500
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
80110   Gimnazja 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80104   Przedszkola 4.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 25.203
801     Oświata i wychowanie 25.203
80104   Przedszkola 203
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 203
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 25.000
4220 Zakup środków żywności 25.000
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 10.327
801     Oświata i wychowanie 10.327
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 10.327
4220 Zakup środków żywności 10.327
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 14.000
801     Oświata i wychowanie 14.000
80104   Przedszkola 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 12.000
4220 Zakup środków żywności 12.000
OGÓŁEM 285.130

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 285.130 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 45.150
750     Administracja publiczna 45.150
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45.150
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 45.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 12.101
852     Pomoc społeczna 12.101
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.101
3110 Świadczenia społeczne 3.701
4300 Zakup usług pozostałych 1.400
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.000
3110 Świadczenia społeczne 7.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 48.049
801     Oświata i wychowanie 48.049
80110   Gimnazja 12.930
3240 Stypendia dla uczniów 1.436
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.494
80120   Licea ogólnokształcące 35.119
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.119
Zespół Szkół w Gryfinie 35.000
801     Oświata i wychowanie 35.000
80101   Szkoły podstawowe 6.076
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.076
80110   Gimnazja 28.924
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.734
4260 Zakup energii 10.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.190
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 30.000
801     Oświata i wychowanie 28.000
80101   Szkoły podstawowe 28.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 13.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000
85401   Świetlice szkolne 2.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 16.000
801     Oświata i wychowanie 16.000
80101   Szkoły podstawowe 16.000
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 300
801     Oświata i wychowanie 300
80101   Szkoły podstawowe 300
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 9.500
801     Oświata i wychowanie 9.500
80101   Szkoły podstawowe 8.000
4270 Zakup usług remontowych 3.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500
Zespół Szkół w Chwarstnicy 7.000
801     Oświata i wychowanie 7.000
80101   Szkoły podstawowe 7.000
4270 Zakup usług remontowych 7.000
Zespół Szkół w Gardnie 28.500
801     Oświata i wychowanie 28.500
80101   Szkoły podstawowe 3.800
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.800
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 24.700
4220 Zakup środków żywnościowych 24.700
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 4.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 25.203
801     Oświata i wychowanie 25.203
80104   Przedszkola 25.203
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.203
4270 Zakup usług remontowych 10.000
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 10.327
801     Oświata i wychowanie 10.327
80104   Przedszkola 10.327
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2.000
4260 Zakup energii 5.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.327
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 14.000
801     Oświata i wychowanie 14.000
80104   Przedszkola 14.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
4260 Zakup energii 10.000
OGÓŁEM 285.130

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 45.150 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań nałożonych na wydział.

Dział 801, 854

  • 227.879 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na bieżące wydatki budżetowe;

Dział 852

  • 12.101 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych; 

Sporządziła:
A.Makowska-Wilk