Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada  2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej   w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 325.985 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.985
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 2.500
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.500
700     Gospodarka mieszkaniowa 485
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 485
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 485
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 38.200
801     Oświata i wychowanie 38.200
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 38.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.500
4220 Zakup środków żywności 7.200
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 10.000
801     Oświata i wychowanie 10.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 10.000
4220 Zakup środków żywności 10.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 2.000
801     Oświata i wychowanie 2.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 2.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy 14.000
801     Oświata i wychowanie 12.500
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 12.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 500
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.500
85401   Świetlice szkolne 1.500
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500
Zespół Szkół w Gardnie 71.500
801     Oświata i wychowanie 71.500
80101   Szkoły podstawowe 70.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.500
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 39.800
801     Oświata i wychowanie 29.800
80110   Gimnazja 22.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22.000
80120   Licea ogólnokształcące 7.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700
4120 Składki na Fundusz Pracy 100
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 10.000
85401   Świetlice szkolne 10.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000
Zespół Szkół w Gryfinie 147.500
801     Oświata i wychowanie 147.500
80101   Szkoły podstawowe 100.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 500
80110   Gimnazja 20.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 27.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000
4220 Zakup środków żywności 20.000
OGÓŁEM 325.985

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 325.985 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.985
700     Gospodarka mieszkaniowa 485
70095   Pozostała działalność 485
4260 Zakup energii 485
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 2.500
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.500
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 38.200
801     Oświata i wychowanie 38.200
80104   Przedszkola 38.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.200
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 10.000
801     Oświata i wychowanie 10.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 10.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 2.000
801     Oświata i wychowanie 2.000
80101   Szkoły podstawowe 2.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy 14.000
801     Oświata i wychowanie 12.500
80110   Gimnazja 12.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.500
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.500
85401   Świetlice szkolne 1.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500
Zespół Szkół w Gardnie 11.500
801     Oświata i wychowanie 1.500
80101   Szkoły podstawowe 1.500
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 10.000
85401   Świetlice szkolne 10.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 99.800
801     Oświata i wychowanie 99.800
80120   Licea ogólnokształcące 99.800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99.800
Zespół Szkół w Gryfinie 147.500
801     Oświata i wychowanie 147.500
80110   Gimnazja 147.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147.500
OGÓŁEM 325.985

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

  • 485 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkową opłatę z tytułu VAT.

Dział 754

  • 2.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.

Dział 801, 854

  • 38.200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wydatki w stołówce.
  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wydatki w stołówce - zakup żywności.
  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia na pochodne od wynagrodzeń.
  • 14.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy w celu zabezpieczenia na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
  • 71.500/11.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
  • 39.800/99.800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
  • 147.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

Sporządziła:
S. Skrzyniarz