Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  60.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 60.200
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 60.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
750     Administracja publiczna 200
75011   Urzędy wojewódzkie 200
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200
OGÓŁEM 60.200

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 60.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 60.200
758     Różne rozliczenia 50.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 50.000
4810 Rezerwy 50.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
750     Administracja publiczna 200
75011   Urzędy wojewódzkie 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200
OGÓŁEM 60.200

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754, 758

  • 60.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kyzysowego z przeznaczeniem na działania kryzysowe – ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych  (z rezerwy celowej – 50.000 zł) oraz na remont remizy w Radziszewie i remont samochodu pożarniczego.

Dział 750

  • 200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdu świadkom wezwanym do przesłuchania w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zameldowania lub wymeldowania.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz