Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym znajdującym się w przedszkolu

ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 19 stycznia 2012 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłat za pobyt  dziecka w oddziale żłobkowym znajdującym się w przedszkolu

Na podstawie § 9 ust. 1, 2, 4, 6, § 10 Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 95 poz. 1737) w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości, iż wysokość opłaty stałej za świadczenia oddziałów żłobkowych znajdujących się w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino od 1 lutego 2012 roku wynosi 180,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt) do czasu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 2. Wysokość opłaty z 20 % zniżką wynosi 144,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści cztery).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie § 9 ust. 6 Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino wysokość opłaty stałej podawana jest do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Wysokość opłaty stałej za pobyt dziecka  w oddziale żłobkowym znajdującym się w przedszkolu, zgodnie z § 9 ust. 1 wyżej cytowanej uchwały stanowi 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 192 poz. 1141), od dnia 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1 500,00 zł.

Sporządziła:
Marta Marczak