Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 381, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 stycznia 2012 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 381, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 381 o pow. 0,0508 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 382/1 i 382/2, w wysokości 34.400,00 zł (trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk PiłatU z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/114/11 z dnia 24 listopada 2011 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 381 o pow. 0,0508 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych nr działek 382/1 i 382/2.
Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy – Aneta Kaczmarek, ustaliła w operacie szacunkowym wysokości 34.400,00 zł. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT 23 %. Ponadto Nabywcy pokrywają w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (około 600,00 zł).
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

Sporządziła:
J. Woldańska