Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31  poz. 266; z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193, Nr 249 poz. 1833;  z 2007 r. Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218; z 2010 r. Nr 3 poz. 13; z 2011 r. Nr 224 poz. 1342) oraz §1 Uchwały Nr XXXVI/375/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2009 - 2013" zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalić następujące stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych w budynkach zasobu mieszkaniowego Gminy Gryfino:

  1. stawki bazowe czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, których najem został nawiązany lub zostanie nawiązany w budynkach wybudowanych:
    1. do 1996 r. - 4,10 zł,
    2. po 1996 r. - 4,49 zł,
    3. po 2011 r. - 5,50 zł.
  2. stawkę czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych  w wysokości 50% najniższej stawki czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfino.

§ 2. Ustalić, że wysokość czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych  w poszczególnych budynkach oblicza się stosując stawkę bazową o której mowa w § 1 pkt 1 niniejszego Zarządzenia, przy uwzględnieniu czynników obniżających, zawartych  w załączniku do Uchwały Nr XXXVI/375/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2009 - 2013".

§ 3. Wypowiedzieć dotychczasowe stawki czynszu z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0151-151/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  21 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej w mieszkaniowym zasobie Gminy Gryfino.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz Zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – Prezesowi Zarządu Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31  poz. 266; z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193, Nr 249 poz. 1833;  z 2007 r. Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218; z 2010 r. Nr 3 poz. 13; z 2011 r. Nr 224 poz. 1342) organowi wykonawczemu samorządu terytorialnego przypisano kompetencje ustalania stawek czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych w budynkach zasobu mieszkaniowego gminy. Stawki czynszu ustalane są zgodnie z zasadami przyjętymi w wieloletnich programach gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Gmina Gryfino posiada program przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/375/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2009 - 2013".
W związku z faktem, iż dotychczas obowiązujące stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej w mieszkaniowym zasobie Gminy Gryfino, przyjęte Zarządzeniem  Nr 0151-151/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 października 2004 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej w mieszkaniowym zasobie Gminy Gryfino, nie były dotychczas waloryzowane, wobec stałego wzrostu kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego powstała konieczność przeszacowania ich wysokości. Wzrost przedmiotowych stawek czynszu ustalono na poziomie 4%, przyjmując wartość wskaźnika cen towarów i usług w okresie I-III kwartału 2012 r. w stosunku do I-III kwartału 2011 r. Ponadto, na skutek wybudowania nowego budynku mieszkalnego przy  ul. Targowej 11 a,b,c, istnieje konieczność ustalenia nowej stawki czynszu dla nowobudowanych budynków.
Określona w niniejszym Zarządzeniu podwyżka stawek czynszu wraz z ustaleniem nowej stawki, nie spowodują ustalenia wysokości czynszu na poziomie przekraczającym w skali roku wskaźnik 3% wartości odtworzeniowej lokalu, zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Sporządził:
Mariusz Tarka