Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  164.010 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 57.950
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 7.000
85415   Pomoc materialna dla uczniów 7.000
3240 Stypendia dla uczniów 7.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.950
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.950
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.200
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.090
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 660
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 82.060
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.660
90095   Pozostała działalność 6.660
4300 Zakup usług pozostałych 6.660
926     Kultura fizyczna i sport 75.400
92601   Obiekty sportowe 75.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.400
4270 Zakup usług remontowych 56.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 24.000
926     Kultura fizyczna i sport 24.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 24.000
4300 Zakup usług pozostałych 24.000
OGÓŁEM 164.010

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 164.010 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 164.010
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 7.000
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 7.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.950
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 50.950
4260 Zakup energii 50.950
758     Różne rozliczenia 106.060
75818   Rezerwy ogólne i celowe 106.060
4810 Rezerwy 106.060
OGÓŁEM 164.010

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 854

  • 7.000 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na realizację wypłat stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

Dział 900, 758

  • 6.660 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem kontenerów na targowisku w celu uwolnienia terenu pod rozbudowę nabrzeża.
  • 50.950 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   z przeznaczeniem na zatrudnienie na stanowisko Doradcy Burmistrza osoby   ds. Koordynacji Realizacji Projektu dla projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”.

Dział 926, 758

  • 75.400 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na naprawę drogi gminnej przebiegającej wzdłuż obiektów sportowych (56.000 zł) oraz na bieżącą działalność.
  • 24.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością sportowo – rekreacyjną.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz