Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.113.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wypracowania propozycji racjonalizacji wydatków na oświatę w Gminie Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0050.113.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 października 2012 r.


w sprawie powołania zespołu do spraw wypracowania propozycji racjonalizacji wydatków na oświatę w Gminie Gryfino

Na podstawie art. 34a ust. 1 w związku z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532;  Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115 poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979) zarządzam:

§ 1. W celu wypracowania propozycji racjonalizacji wydatków na oświatę powołuje się zespół w składzie:

 1. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
  – przewodniczący komisji
 2. Dyrektor Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
  – sekretarz komisji
 3. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
  – członek komisji
 4. Główny Księgowy Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
  – członek komisji
 5. Dyrektor Zespołu Szkół w Gryfinie
  – członek komisji
 6. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie
  – członek komisji
 7. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy
  – członek komisji

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

ZASADNIENIE

W związku z pracami nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2013 powołuje się zespół, którego działania mają na celu wypracowanie propozycji racjonalizacji wydatków na oświatę w Gminie Gryfino.

Sporządził:
Grzegorz Jastrowicz