Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Parsówek na kadencję 2012 - 2015.

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 czerwca 2012r.


w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Parsówek na kadencję 2012 - 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1447, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz § 25 ust.1 Statutu sołectwa Parsówek, stanowiących załączniki do uchwały Nr XX/279/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 28 poz. 511, z 2011 r. Nr 94 poz. 1695, z 2012 r. poz. 473) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zarządzam wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Parsówek.
  2. Zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Parsówek w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2012 – 2015.
  3. Termin zebrania wyznaczam na dzień 2 lipca 2012 r. o godz. 17.00 na terenie sołectwa Parsówek.

§ 2.

  1. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa Parsówek.
  2. Prawo do głosowania mają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa Parsówek bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający prawa wyborcze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Burmistrzowi Miasta i Gminy, Zastępcy Burmistrza, sołtysowi sołectwa Parsówek oraz opiekunowi sołectwa - pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W dniu 27 czerwca 2012 r. upływa kadencja sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Parsówek. W związku z powyższym należy przeprowadzić wybory na kolejną kadencję tj. 2012 – 2015.
Zarządzenie zostanie przekazane sołtysowi w celu zawiadomienia mieszkańców sołectwa o terminie zebrania wyborczego.

Sporządziła:
Izabela Buckowska