Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 lutego 2012 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na następujące zadania: K/01/2012 – K/08/2012, WDG/01/2012 – WDG/02/2012 powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Barbara Lefik - Koordynator ds. organizacji pozarządowych, Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych - Przewodniczący Komisji
  2. Krzysztof Czosnowski – p.o. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Członek Komisji
  3. Kamila Zagórska-Hyży – Podinspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – Członek Komisji
  4. Elżbieta Wiśniewska – Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie - Członek Komisji
  5. Halina Szczepańska – Parafialny Zespół Caritas Parafii Narodzenia N.M.P. w Gryfinie - Członek Komisji

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;
  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Płat

 

Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) wprowadziła obowiązek powoływania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zasadnym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Barbara Lefik