Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 marca 2012 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”

Na podstawie uchwały Nr XLV/503/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie upoważnienia do przyjęcia do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji  w aglomeracji Gryfino” w związku z § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem: Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011) oraz w związku z wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska dla Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0151-149/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Budowa  i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem: Nr 0050.78.2011 z dnia 10 czerwca 2011 r.) § 1 otrzymuje brzmienie:  Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”:

  1. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO),
  2. Kierownik JRP,
  3. Zespół ds. ekonomicznych,
  4. Zespół ds. technicznych,
  5. Zespół ds. organizacyjnych,
  6. Zespół ds. księgowo-finansowych.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa  i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM oraz w oparciu o wytyczne Ministerstwa Ochrony Środowiska dla Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i z uwagi na zmiany kadrowe  w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta  i Gminy Gryfino w niniejszym Zarządzeniu zmianie uległa struktura organizacyjna Jednostki Realizującej Projekt oraz zrezygnowano z podawania składu osobowego powołanej Jednostki, która zajmie się koordynacją i realizacją przedmiotowego Projektu, na rzecz określenia charakteru funkcyjnego stanowisk.

Sporządziła:
Magdalena Konopelko