Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.129.2012 Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie reorganizacji, tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0050.129.2012
Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 14 grudnia 2012 r.


w sprawie reorganizacji, tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art.17. ust.7 oraz art.138 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 ze zm.) oraz § 3 pkt.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 Nr 96,poz.850) zarządza się, co następuje:

§ 1

Dla zapewnienia ochrony ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałania  w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska jak również usuwania ich skutków, tworzy się na terenie gminy Gryfino następujące formacje obrony cywilnej:

 1. Formacja Obrony Cywilnej Ratownictwa Ogólnego według zasad określonych  w załączniku nr 1
 2. Formacja Obrony Cywilnej Ratownictwa Przeciwpowodziowego – załącznik nr 2.
 3. Formacja Obrony Cywilnej Wykrywania i Alarmowania – załącznik nr 3.
 4. Formacja Obrony Cywilnej do Zadań Łączności – załącznik nr 4.
 5. Formacja Obrony Cywilnej Odkażania Transportu Samochodowego – załącznik nr 5.

Zakładowe Formacje Obrony Cywilnej:

 1. Formacja Obrony Cywilnej Zabiegów Sanitarnych – CW Laguna – załącznik nr 6.
 2. Formacja Obrony Cywilnej Ratownictwa Komunalnego – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – załącznik nr 7.
 3. Formacja Obrony Cywilnej Schronowa – Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, – załącznik nr 8.
 4. Formacja Obrony Cywilnej Odkażania Transportu Samochodowego – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – załącznik nr 5.

§ 2

 1. Formacja Obrony Cywilnej Ratownictwa Ogólnego jest formacja przeznaczoną do prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacyjnych ludności w czasie zagrożenia i wojny oraz w razie wystąpienia klęski żywiołowej lub do usuwania jej skutków.
 2. Formacja Obrony Cywilnej Ratownictwa Przeciwpowodziowego jest formacją o wyższym stopniu gotowości przeznaczoną do udzielania pomocy i ewakuacji ludności, zwierząt gospodarskich oraz mienia z rejonów zagrożonych zalaniem w wyniku powodzi lub zniszczenia urządzeń hydrotechnicznych.
 3. Formacja Obrony Cywilnej Wykrywania i Alarmowania jest przeznaczona do wykonywania zadań w zakresie wykrywania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków rażenia, klęskami żywiołowymi, awariami obiektów technicznych, skażeniami i zakażeniami,  powodziami lub innymi podobnymi zdarzeniami lub wybuchem wojny.
 4. Formacja Obrony Cywilnej do Zadań Łączności przeznaczona jest do utrzymywania stałej łączności z Formacją Obrony Cywilnej Wykrywania i Alarmowania, ustalonych sygnałów ostrzegania i alarmowania dla ludności cywilnej.
 5. Formacja Obrony Cywilnej Odkażania Transportu Samochodowego i Zabiegów Sanitarnych przeznaczona jest do przeprowadzania zabiegów mających na celu likwidację skażeń  i zakażeń powstałych w wyniku działań wojennych. Może być użyty do usuwania skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii.
 6. Formacja Obrony Cywilnej Ratownictwa Komunalnego przeznaczona do usuwania skutków w wyniku działań wojennych, klęsk żywiołowych, katastrof i awarii.
 7. Formacja Obrony Cywilnej Schronowa przeznaczona jest do przygotowania i adaptacji ukryć i budowli ochronnych.

§ 3

Do jednostek organizacyjnych obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości do działania na terenie Miasta i Gminy Gryfino zaliczono:

 1. Formację Obrony Cywilnej Ratownictwa Ogólnego.
 2. Formację Obrony Cywilnej Ratownictwa Przeciwpowodziowego.
 3. Formację Obrony Cywilnej Wykrywania i Alarmowania.

§ 4

Utrzymane zostają dotychczasowe struktury i zadania Formacji Obrony Cywilnej w Elektrowni Dolna Odra.

§ 5

Utrzymana zostaje dotychczasowa Formacja Obrony Cywilnej Drużyna Schronowa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”.

§ 6

Za szkolenie i wyposażenie zakładowych formacji obrony cywilnej odpowiadają kierownicy zakładów, w których utworzono te formacje.

§ 7

Nadzór nad realizacją przedsięwzięć wynikających z zarządzenia oraz koordynację działań  w tym zakresie, powierza się kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2000 Burmistrza – Szefa Obrony Cywilne Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 29 lutego 2000 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:
Zarządzenie Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Gryfino opracowano  w związku ze zmianami strukturalnymi i ilościowymi Formacji Obrony Cywilnej na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński