Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej    w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 70.549 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 21.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 16.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000
92195   Pozostała działalność 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 1.000
801     Oświata i wychowanie 1.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 8.800
801     Oświata i wychowanie 8.800
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 8.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.104
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.696
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 11.746
801     Oświata i wychowanie 11.746
80101   Szkoły podstawowe 10.956
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.956
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 790
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 790
Zespół Szkół w Gryfinie 16.003
801     Oświata i wychowanie 16.003
80110   Gimnazja 16.003
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.003
Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie 12.000
801     Oświata i wychowanie 12.000
80195   Pozostała działalność 12.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12.000
OGÓŁEM 70.549

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 70.549 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 47.959
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 16.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5.000
801     Oświata i wychowanie 26.959
80101   Szkoły podstawowe 10.956
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.956
80110   Gimnazja 16.003
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.003
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000
92195   Pozostała działalność 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie 12.000
801     Oświata i wychowanie 12.000
80195   Pozostała działalność 12.000
4300 Zakup usług pozostałych 12.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 790
801     Oświata i wychowanie 790
80101   Szkoły podstawowe 790
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 790
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 1.000
801     Oświata i wychowanie 1.000
80104   Przedszkola 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 8.800
801     Oświata i wychowanie 8.800
80104   Przedszkola 8.800
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.300
4270 Zakup usług remontowych 4.500
OGÓŁEM 70.549

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 16.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki związane z umowami zlecenie oraz zakup usług serwisowych i innych.

Dział 801

  • 1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości do kuchni.
  • 8.800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup szaf metalowych i zlewozmywaków do kuchni.
  •  16.003 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną.
  • 11.746 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną (10.956 zł) oraz na zakup wyposażenia (790 zł).
  • 12.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia.

Dział 921

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem   Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z potrzebą prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego  (Sołectwo Sobieradz).

Sporządziła:
S. Skrzyniarz