Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy o kwotę  24.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 24.000
852     Pomoc społeczna 24.000
85295   Pozostała działalność 24.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24.000
OGÓŁEM 24.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 75.700 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 36.000
852     Pomoc społeczna 36.000
85295   Pozostała działalność 24.000
3110 Świadczenia społeczne 24.000
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.000
4260 Zakup energii 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
Zespół Szkół w Gryfinie 2.000
801     Oświata i wychowanie 2.000
80110   Gimnazja 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 37.700
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 37.000
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 33.200
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.600
4300 Zakup usług pozostałych 27.600
85495   Pozostała działalność 3.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700
92195   Pozostała działalność 700
4300 Zakup usług pozostałych 700
OGÓŁEM 75.700

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 51.700 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 12.000
852     Pomoc społeczna 12.000
85216   Zasiłki stałe 12.000
3110 Świadczenia społeczne 12.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 39.700
801     Oświata i wychowanie 2.000
80195   Pozostała działalność 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 37.000
85415   Pomoc materialna dla uczniów 37.000
3240 Stypendia dla uczniów 37.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700
92195   Pozostała działalność 700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700
OGÓŁEM 51.700

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 852

  • 24.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 320/2012 (środki z rezerwy celowa poz.25) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. (działania 13.1.1.7.). 

    Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.
  • 12.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na media dostarczane do budynku przy ul. Sprzymierzonych 8.

Dział 801

  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku  z potrzebą przeniesienia środków do dyspozycji Zespołu Szkół w Gryfinie na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania Gali Laureatów 2011/2012.

Dział 854

  • 37.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na wydatki związane z Galą Laureatów 2011/2012 oraz kolonii dla dzieci i młodzieży.

Dział 921

  • 700 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku  z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Nowe Czarnowo).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz