Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30  marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 12.320 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 12.320
801     Oświata i wychowanie 12.320
80104   Przedszkola 12.320
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.320
OGÓŁEM 12.320

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 12.320 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 12.320
801     Oświata i wychowanie 12.320
80104   Przedszkola 12.320
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.320
  OGÓŁEM 12.320

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 12.320 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz