Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Gminie Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 czerwca 2012 r.


zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Gminie Gryfino.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568;  z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567/, w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853/ zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0050.18.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Gminie Gryfino wprowadza się następujące zmiany:

  1. W załączniku do Uchwały § 2 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie: „Obowiązek zwrotu różnicy opłaty wyliczonej zgodnie z § 2 ust. 11 leży po stronie Podmiotu gospodarującego”.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam - Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie - Podmiotowi gospodarującemu Cmentarzami Komunalnymi.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Przedłożona zmiana dotyczy przeniesienia obowiązku proporcjonalnego zwrotu opłaty za miejsce pochówku po ekshumacji na Podmiot gospodarujący, czyli Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. Dotychczas obowiązek ten leżał po stronie Gminy Gryfino w odniesieniu do opłat wniesionych na okres 20 lat do dnia 31 grudnia 2009 r.

Sporządziła:
Lidia Rafa