Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20.03.2012 w sprawie zasad dokonywania zakupów części zamiennych i wykonywania napraw sprzętu pożarniczego, silnikowego na bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20.03.2012


w sprawie zasad dokonywania zakupów części zamiennych i wykonywania napraw sprzętu pożarniczego, silnikowego na bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino

Na podstawie art. 7 ust. 14 i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717,  Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, ; z 2005 r.  Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W razie wystąpienia konieczności dokonania zakupu części zamiennych, wykonania usługi lub naprawy sprzętu pożarniczego, silnikowego do bieżącego utrzymania gotowości bojowej w Ochotniczej Straży Pożarnej, konserwator wypełnia wniosek – załącznik nr 1.

§ 2. Wniosek powinien zostać podpisany przez Prezesa i Naczelnika jednostki OSP i przekazany do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie, celem zaakceptowania przez Komendanta Gminnego OSP w Gryfinie.

§ 3. Po zaakceptowaniu wniosku przez Komendanta Gminnego OSP w Gryfinie, pracownik wydziału Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie przygotowuje zlecenie/zamówienie na naprawę lub zakup części zamiennych.

§ 4. Po podpisaniu zlecenia/zamówienia przez Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie, następuje realizacja złożonego wniosku. Konserwator, udaje się ze zleceniem/zamówieniem do wskazanego sklepu lub zakładu naprawczego i dokonuje transakcji zakupu części lub naprawy sprzętu pożarniczego lub silnikowego.

§ 5. Fakturę lub rachunek należy dostarczyć do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie najpóźniej 3 dni od daty dokonania transakcji zakupu lub naprawy.

§ 6. Niedopuszczalne jest samowolne, bez zgody Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie, Komendanta Gminnego OSP, kierowanie pojazdów i sprzętu pożarniczego, silnikowego do przeglądu lub naprawy oraz dokonywanie zakupu części zamiennych, olejów, płynów itp. Faktury za takie przeglądy, naprawy i zakupy nie będą realizowane przez Gminę Gryfino.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Wprowadzenie jednolitej procedury postępowania w przypadku konieczności naprawy sprzętu pożarniczego, silnikowego i zakupu części zamiennych w jednostkach OSP Gminy Gryfino pozwoli, efektywniej wydatkować środki finansowe zaplanowane na naprawy sprzętu.

Komendant Gminny OSP
Andrzej Wiśniewski