Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 grudnia  2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej   w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy o kwotę 261.789 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 261.789
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 14.947
85415   Pomoc materialna dla uczniów 14.947
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14.947
801     Oświata i wychowanie 246.842
80195   Pozostała działalność 246.842
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 246.842
OGÓŁEM 261.789

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 262.989 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 262.989
750     Administracja publiczna 1.200
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 14.947
85415   Pomoc materialna dla uczniów 14.947
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 14.947
801     Oświata i wychowanie 246.842
80195   Pozostała działalność 246.842
4300 Zakup usług pozostałych 246.842
OGÓŁEM 262.989

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.200
750     Administracja publiczna 1.200
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.200
4270 Zakup usług remontowych 500
4430 Różne opłaty i składki 700
OGÓŁEM 1.200

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 1.200 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą eksploatację pojazdów służbowych.

Dział 801, 854

  • 246.842 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku  z otrzymaniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (porozumienie z Kuratorium Oświaty w Szczecinie).

Dział  854

  • 14.947 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 512/2012 (środki z rezerwy celowa poz.26) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy,  na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” (działania 3.1.5.4.).

Sporządziła:
S. Skrzyniarz