Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 kwietnia 2012 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy o kwotę  85.617 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 85.617
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 85.617
85415   Pomoc materialna dla uczniów 85.617
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85.617
OGÓŁEM 85.617

§ 2.  Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  1.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 1.000
852     Pomoc społeczna 1.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1.000
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.000
OGÓŁEM 1.000

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 167.017 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie   88.617
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000
75414   Obrona cywilna 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 85.617
85415   Pomoc materialna dla uczniów 85.617
3240 Stypendia dla uczniów 85.617
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 24.000
926     Kultura fizyczna i sport 24.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 24.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 19.400
926     Kultura fizyczna i sport 19.400
92601   Obiekty sportowe 19.400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.400
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 35.000
852     Pomoc społeczna 35.000
85204   Rodziny zastępcze 35.000
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 35.000
OGÓŁEM 167.017

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 82.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.000
758     Różne rozliczenia 3.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 3.000
4810 Rezerwy 3.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 24.000
926     Kultura fizyczna i sport 24.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 24.000
4300 Zakup usług pozostałych 24.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 19.400
926     Kultura fizyczna i sport 19.400
92601   Obiekty sportowe 19.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.400
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 36.000
852     Pomoc społeczna 36.000
85216   Zasiłki stałe 35.000
3110 Świadczenia społeczne 35.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000
OGÓŁEM 82.400

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754, 758

  • 3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na działania kryzysowe – wymiana urządzeń włączających syreny elektryczne i ich konserwacja w celu zapewnienia prawidłowego ostrzegania   i alarmowania ludności przed zagrożeniem  (z rezerwy celowej).

Dział 852

  • 1.000 zł – zmniejszenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 139/2012 w związku z uchwałą budżetową na 2012 – zmniejszono dotację celową w rozdziale 85219 na wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.
  • 35.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obciążenia dotyczące umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 854

  • 85.617 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 137/2012 (środki z rezerwy celowej poz.26) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (działania 3.1.5.4.  – Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna).

Dział 926

  • 19.400 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem   na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu upowszechniania wypoczynku, rekreacji, turystyki i sportu (zwiększenie zadań w związku z przejęciem działek zabudowanych obiektami przystani żeglarskiej).
  • 24.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie  z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów sportu i żeglarzy oraz instruktorów.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz