Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2012 r.


w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567), w związku z art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 135 poz. 1268, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 120 poz. 1252, z 2005 r. Nr 94 poz. 788, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, z 2007 r. Nr 120 poz. 818, Nr 176 poz. 1241, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, z 2009 r. Nr 97 poz. 800, z 2010 r. Nr 40 poz. 229, Nr 182 poz. 1228, z 2011 r. Nr 75 poz. 398, Nr 106 poz. 622, Nr 224 poz. 1338) oraz na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012 r., Nr 120.39.2012 r. z dnia 1 października 2012 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej, następuje na wniosek osoby sprawującej opiekę według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o sprawowaniu opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

§ 2.

  1. Wniosek, o którym mowa w § 1, podlega weryfikacji w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.
  2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino potwierdza sprawowanie opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej wskazaną we wniosku, jeżeli z ustaleń dokonanych w wyniku postępowania wyjaśniającego, okoliczność ta jest bezsporna i potwierdzona pozytywną opinią Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam:

  1. Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,
  2. Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W przypadku, gdy osoba uprawniona do renty socjalnej nie może odebrać jej samodzielnie, świadczenie to wypłacane jest osobie sprawującej nad nią opiekę faktyczną na podstawie oświadczenia o sprawowaniu tej opieki.
Na podstawie art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 135 poz. 1268 ze zmianami) sprawowanie opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej potwierdza burmistrz.
W związku z powyższym zasadnym jest określenie zasad, które zapewnią prawidłową realizację wyżej wymienionego zadania.

Sporządziła:
Izabela Buckowska