Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej kwoty odstępnego, do przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, z przeznaczeniem na cele komercyjne, na okres 3 lat

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 lipca 2012 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej kwoty odstępnego, do przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, z przeznaczeniem na cele komercyjne, na okres 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą kwoty odstępnego w wysokości: 2 000,00 zł do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, o pow. 36,70 m2, mieszczącego się w budynku komunalnym, położonym w Gryfinie, przy ul. Kościelnej nr 28, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele komercyjne.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku komunalnym, położonym w Gryfinie, przy ul. Kościelnej 28, stanowi własność Gminy Gryfino.
W związku z tym, że przedmiotowy lokal znajduje w centrum Miasta cenę wywoławczą kwoty odstępnego do przetargu na jego najem, ustala się w wysokości: 2 000,00 zł.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka