Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 lipca 2012 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717,  Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, ; z 2005 r.  Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155 poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu udziału do 2/4 części w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 89/11 o pow. 1070 m2 (KW SZ1Y/00018165/9), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 3997/2012 z dnia 15.06.2012 r.,  w Kancelarii Notarialnej Notariusza Przemysława Rafała Chmura, w Szczecinie, przy ul. Władysława Łokietka nr 5/2.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę.
Sprzedający nabyli udziały w przedmiotowej działce w drodze dziedziczenia w 2011r. Dla terenu brak jest planu miejscowego, natomiast w studium uwarunkowań  i kierunków działka położona jest na terenie planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nad częścią działki przebiega linia wysokiego napięcia,  w której obowiązują strefy ochronne pierwszego i drugiego stopnia, ograniczające możliwość jej zagospodarowania.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 3997/2012 z dn. 15.06.2012 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr działki 89/11  o pow. 1070 m2, za cenę 15.000,00 zł, pod warunkiem, że Gmina Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Nabywanie na mienie gminne udziału w przedmiotowej nieruchomości jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska