Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ
z dnia 21 sierpnia 2012 r.


w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z poźn. Zm.), art. 17 ust.7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr 242, poz. 2416, z późn. zm) oraz § 3 pkt.3, § 4,pkt.4, § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r., Nr 96, poz. 850), w związku z Wytycznymi Starosty Gryfińskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie opracowywania planów obrony cywilnej powiatu i gmin zarządza się co następuje:

§1.Opracować i uzgodnić z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu „Plan Obrony Cywilnej Miasta  i Gminy Gryfino, zwany dalej planem, w terminie do 31 grudnia 2012 r.

§2.Do opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Gryfino powołuję Zespół  w składzie:

 1. Jacenty Skwarzyński – przewodniczący Zespołu Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 2. Henryk Nowakowski – z-ca przewodniczącego podinspektor ds. obronnych  i ochrony przeciwpożarowej,
 3. Komendant Straży Miejskiej – członek,
 4. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii i Inwestycji – członek,
 5. Naczelnik Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – członek,
 6. Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – członek,
 7. Naczelnik Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki – członek,
 8. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – członek.

§3. Przewodniczącemu Zespołu powierza się:

 1. koordynowanie prac Zespołu;
 2. koordynowanie i nadzór nad całością prac związanych z realizacją przedsięwzięć  w zakresie opracowania planu obrony cywilnej;
 3. przygotowanie planu do uzgodnienia z organami nadrzędnymi;
 4. przedstawienie planu obrony cywilnej do zatwierdzenia.

§4. Zobowiązuję Naczelników, Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy, szefów jednostek podległych, podporządkowanych i nadzorowanych do przekazania niezbędnych danych do opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy. Podległe jednostki organizacyjne Gminy, organizacje społeczne, organizacje ratownicze oraz przedsiębiorcy przewidziani do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć współpracują w opracowaniu kart realizacji zadań obrony cywilnej na podstawie zestawienia zadań obrony cywilnej.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE:
Plan obrony cywilnej opracowuje się w celu ustalenia sposobu realizacji zadań obrony cywilnej w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, a także przygotowania instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych, społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy do wykonywania tych zadań.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński