Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 18.308 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 16.808
926     Kultura fizyczna i sport 3.510
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3.510
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.510
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.200
92195   Pozostała działalność 1.200
4300 Zakup usług pozostałych 1.200
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12.098
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów  i prezydentów miast  oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 12.098
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.720
4300 Zakup usług pozostałych 2.378
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 1.500
801     Oświata i wychowanie 1.500
80104   Przedszkola 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
OGÓŁEM 18.308

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 18.308 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 18.308
926     Kultura fizyczna i sport 3.510
92601   Obiekty sportowe 3.510
4300 Zakup usług pozostałych 3.510
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.200
92195   Pozostała działalność 1.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200
758     Różne rozliczenia 10.013
75818   Rezerwy ogólne i celowe 10.013
4810 Rezerwy 10.013
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.585
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.585
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.585
OGÓŁEM 18.308

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751,758

  • 12.098 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie referendum dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym, zarządzonego na dzień 10.06.2012 r. (diety członków komisji, itp.). 

Dział 801, 758

  • 1.500 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola  Nr 5 w Gryfinie z przeznaczeniem na dofinansowanie polsko – niemieckiego spotkania dzieci.

Dział 921

  • 1.200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z potrzebą prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego ( Sołectwo Żórawki).

Dział 926

  • 3.510 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki związane z finansowaniem sportu.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz