Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu pracującego nad wprowadzeniem „opłaty śmieciowej”

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu pracującego nad wprowadzeniem „opłaty śmieciowej”

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust.1,2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568;  z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457;  z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 po. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz § 24 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu realizacji działań związanych z wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami powołuję Zespół pracujący nad wprowadzeniem „opłaty śmieciowej” w składzie:

  1. Janina Major – Naczelnik w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
  2. Mariusz Tarka – Z-ca Naczelnika w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
  3. Krystian Kosiński – Naczelnik w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych,
  4. Lidia Rafa – Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
  5. Rafał Mucha – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie,
  6. Bogdan Jacek Warda – Prezes Zarządu SM „REGALICA”,
  7. Damian Buksza – Inspektor ds. utrzymania czystości i eksploatacji w Gryfińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

§ 2. Zespół, o którym mowa jest ciałem doradczym, którego ustalenia w zakresie propozycji zmian w systemie gospodarowania odpadami w tym wprowadzenia „opłaty śmieciowej”, będą stanowiły podstawę do przygotowania stosownych projektów uchwał podejmowanych przez Radę Gminy.

§ 3. Zespół, o którym mowa w § 1, ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami) na gminy został nałożony obowiązek organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Konsekwencją tego jest powstanie po stronie właścicieli nieruchomości obowiązku uiszczania tzw. „opłaty śmieciowej”, której wysokość należy ustalić poprzez wybór jednej z kilku metod jej obliczania określonych w ww. ustawie.
Ponadto należy określić szczegółowo sposób i zakres usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość ich odbierania oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Sporządziła:
Lidia Rafa – podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.