Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15  maja 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 91.068 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 91.068
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 39.945
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów  i prezydentów miast  oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 39.945
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18.315
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.650
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 456
4120 Składki na Fundusz Pracy 65
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.450
4300 Zakup usług pozostałych 13.009
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 45.000
4260 Zakup energii 30.000
4270 Zakup usług remontowych 5.000
4430 Różne opłaty i składki 10.000
926     Kultura fizyczna i sport 3.397
92601   Obiekty sportowe 3.397
4300 Zakup usług pozostałych 940
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.457
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.726
92195   Pozostała działalność 2.726
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 950
4300 Zakup usług pozostałych 1.776
OGÓŁEM 91.068

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 91.068 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 91.068
926     Kultura fizyczna i sport 3.397
92601   Obiekty sportowe 3.397
4300 Zakup usług pozostałych 2.457
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 940
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.726
92195   Pozostała działalność 2.726
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.726
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 45.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45.000
758     Różne rozliczenia 39.945
75818   Rezerwy ogólne i celowe 39.945
4810 Rezerwy 39.945
OGÓŁEM 91.068

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z. up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 39.945 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków  na przeprowadzenie referendum dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz  z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym, zarządzonego  na dzień 10.06.2012 r. (diety członków komisji, wydatki kancelaryjne, druki, uzupełnienie wyposażenia lokali, itp.).  

Dział 754

  • 45.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego  z przeznaczeniem na bieżące koszty związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych.

Dział 921

  • 2.726 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku    z potrzebą prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Czepino, Krajnik i Stare Brynki).

Dział 926

  • 3.397 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku   z potrzebą prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Drzenin i Wirów).

Sporządziła:
S.Skrzyniarz