Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23  stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  3.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
600     Transport i łączność 2.500
60095   Pozostała działalność 2.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500
OGÓŁEM 3.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 3.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 500
4260 Zakup energii 500
600     Transport i łączność 2.500
60095   Pozostała działalność 2.500
4300 Zakup usług pozostałych 2.500
OGÓŁEM 3.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 900

  • 500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego   z przeznaczeniem na zakup oleju do pompy wysokiej wydajności.

Dział 600

  • 2.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska    z przeznaczeniem na opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu w celu wyznaczenia miejsc postojowych oraz przystanków końcowych   i początkowych dla autobusów komunikacji miejskiej.

Sporządził:
S.Skrzyniarz