Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 01 października 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.109.2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Gryfina miejsc, do sprzedaży kwiatów i innych akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 01 października 2012 r.


zmieniające zarządzenie Nr 0050.109.2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Gryfina miejsc, do sprzedaży kwiatów i innych akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), z 2012r., poz. 567), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.109.2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Gryfina miejsc, do sprzedaży kwiatów i innych akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych, § 1 otrzymuje brzmienie:

,,§ 1. Sprzedaż kwiatów i innych akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych, na gruntach gminnych może odbywać się na niżej wskazanych terenach:

  • część Placu Ks. Barnima I – cz. dz. nr 173/1,
  • parking przy Cmentarzu /od strony ul. Hugo Kołłątaja/ - dz. nr 168/1,
  • plac przy skrzyżowaniu ulic Hugo Kołłątaja i Wojska Polskiego /od strony Cmentarza przy ul. Hugo Kołłątaja/ - cz. dz. nr 463/7”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzją nr 8/2011 znak I.1.7820.38-4.11.JO Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 29 kwietnia 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120, działka gminna, oznaczona numerem geodezyjnym 463/2, położona w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, uległa podziałowi na dwie działki o numerach 463/6 i 463/7.
W wyniku ww. podziału, jeden z terenów wyznaczonych zarządzeniem Nr 0050.109.2011 z dnia 23 września 2011 r., na dzień dzisiejszy oznaczony jest numerem działki 463/7.
W związku z tym należy dokonać zmiany § 1 w ww. zarządzeniu.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka