Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 50.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

7.700
852     Pomoc społeczna 7.700
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.700
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 7.700
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 42.800
710     Działalność usługowa 42.800
71035   Cmentarze 42.800
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 42.800
OGÓŁEM 50.500

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 114.145 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 7.700
852     Pomoc społeczna 7.700
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.700
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.700
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 78.575
630     Turystyka 35.775
63095   Pozostała działalność 35.775
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.775
4300 Zakup usług pozostałych 13.000
710     Działalność usługowa 42.800
71035   Cmentarze 42.800
4270 Zakup usług remontowych 42.800
Zespół Szkół w Gryfinie 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80101   Szkoły podstawowe 4.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000
Zespół Szkół w Gardnie 3.200
801     Oświata i wychowanie 3.200
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.200
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.200
Zespół Szkół w Chwarstnicy 1.500
801     Oświata i wychowanie 1.500
80110   Gimnazja 1.500
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.500
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80110   Gimnazja 4.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 10.000
801     Oświata i wychowanie 10.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 10.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 3.000
801     Oświata i wychowanie 3.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 1.400
801     Oświata i wychowanie 1.400
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1.400
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.400
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 770
801     Oświata i wychowanie 770
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 770
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 770
OGÓŁEM 114.145

§ 3 Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 63.645 zł

Dział

Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 35.775
758     Różne rozliczenia 35.775
75818   Rezerwy ogólne i celowe 35.775
4810 Rezerwy 35.775
Zespół Szkół w Chwarstnicy 1.500
801     Oświata i wychowanie 1.500
80101   Szkoły podstawowe 1.500
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.500
Zespół Szkół w Gryfinie 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80110   Gimnazja 4.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000
Zespół Szkół w Gardnie 3.200
801     Oświata i wychowanie 3.200
80101   Szkoły podstawowe 3.200
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.200
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80120   Licea ogólnokształcące 4.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 10.000
801     Oświata i wychowanie 10.000
80104   Przedszkola 10.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 3.000
801     Oświata i wychowanie 3.000
80101   Szkoły podstawowe 3.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 1.400
801     Oświata i wychowanie 1.400
80101   Szkoły podstawowe 1.400
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.400
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 770
801     Oświata i wychowanie 770
80101   Szkoły podstawowe 770
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 770
OGÓŁEM 63.645

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 710

 • 42.800 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 230/2012 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarza wojennego (działanie 9.1.1.1.).

Dział 630,758

 • 35.775 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Stworzenia miejsca przeznaczonego do kąpieli wraz z budową małej infrastruktury turystycznej”(dot. jeziora w Steklnie). Projekt realizowany ze Stowarzyszeniem „DIROW” w Gryfinie.

Dział 801

 •  4.000 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na odpis na zfśs.
 • 3.200 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na odpis na zfśs.
 • 1.500 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na odpis na zfśs.
 • 4.000 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na odpis na zfśs.
 • 10.000 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup pieca konwekcyjnego.
 • 3.000 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na odpis na zfśs.
 • 1.400 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na odpis na zfśs.
 • 770 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w związku z zabezpieczeniem środków finansowych  na odpis na zfśs.

Dział 852

 • 7.700 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 231/2012 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (działanie 20.1.1.9.).

Sporządziła:
S.Skrzyniarz