Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26  kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 8.081 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 8.081
801     Oświata i wychowanie 8.081
80195   Pozostała działalność 8.081
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8.081
OGÓŁEM 8.081

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 64.281 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 64.281
801     Oświata i wychowanie 8.081
80195   Pozostała działalność 8.081
4300 Zakup usług pozostałych 8.081
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 50.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45.000
4260 Zakup energii 5.000
750     Administracja publiczna 6.200
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.200
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.200
OGÓŁEM 64.281

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 56.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 56.200
750     Administracja publiczna 6.200
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.200
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
758     Różne rozliczenia 45.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 45.000
4810 Rezerwy 45.000
OGÓŁEM 56.200

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 6.200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w związku z rozliczeniem wynagrodzenia rocznego

Dział 754, 758

  • 50.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na działania kryzysowe – ekwiwalent dla strażaków za udział  w akcjach ratowniczych  (z rezerwy celowej – 45.000 zł) oraz na koszty związane    z zakupem energii elektrycznej.

Dział 801

  • 8.081 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (decyzje I-III b.r.).

Sporządziła:
S.Skrzyniarz