Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy o kwotę  55.750 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 11.415
852     Pomoc społeczna 11.415
85206   Wspieranie rodziny 11.415
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11.415
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 44.335
801     Oświata i wychowanie 44.335
80195   Pozostała działalność 44.335
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 44.335
OGÓŁEM 55.750

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  169.916 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 45.835
801     Oświata i wychowanie 44.335
80195   Pozostała działalność 44.335
4300 Zakup usług pozostałych 44.335
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.500
90003   Oczyszczanie miast i wsi 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.500
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 23.718
852     Pomoc społeczna 23.718
85206   Wspieranie rodziny 23.718
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.433
4120 Składki na Fundusz Pracy 485
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 9.100
801     Oświata i wychowanie 9.100
80104   Przedszkola 8.960
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.960
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 140
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 140
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 50.000
801     Oświata i wychowanie 50.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 50.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 1.300
801     Oświata i wychowanie 1.300
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1.300
4300 Zakup usług pozostałych 1.300
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 4.920
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.920
85415   Pomoc materialna dla uczniów 4.920
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4.920
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 1.920
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.920
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.920
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.920
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 1.140
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.140
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.140
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.140
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 1.710
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.710
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.710
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.710
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 2.112
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.112
85415   Pomoc materialna dla uczniów 2.112
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2.112
Zespół Szkół w Chwarstnicy 3.780
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.780
85415   Pomoc materialna dla uczniów 3.780
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3.780
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 1.830
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.830
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.830
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.830
Zespół Szkół w Gardnie 4.180
801     Oświata i wychowanie 700
80110   Gimnazja 700
4410 Podróże służbowe krajowe 700
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.480
85415   Pomoc materialna dla uczniów 3.480
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3.480
Zespół Szkół w Gryfinie 18.371
801     Oświata i wychowanie 16.721
80110   Gimnazja 16.721
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.193
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.528
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.650
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.650
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.650
OGÓŁEM 169.916

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 114.166 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 35.235
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 22.542
85415   Pomoc materialna dla uczniów 22.542
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 22.542
801     Oświata i wychowanie 11.193
80110   Gimnazja 11.193
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.193
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.500
90003   Oczyszczanie miast i wsi 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
Zespół Szkół w Gardnie 700
801     Oświata i wychowanie 700
80101   Szkoły podstawowe 700
4410 Podróże służbowe krajowe 700
Zespół Szkół w Gryfinie 5.528
801     Oświata i wychowanie 5.528
80110   Gimnazja 5.528
3240 Stypendia dla uczniów 4.640
4420 Podróże służbowe zagraniczne 888
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 9.100
801     Oświata i wychowanie 9.100
80104   Przedszkola 9.100
4270 Zakup usług remontowych 8.960
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 140
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 50.000
801     Oświata i wychowanie 50.000
80104   Przedszkola 50.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 1.300
801     Oświata i wychowanie 1.300
80104   Przedszkola 1.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 12.303
852     Pomoc społeczna 12.303
85219   Ośrodki pomocy społecznej 12.303
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.270
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.781
4120 Składki na Fundusz Pracy 252
OGÓŁEM 114.166

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 9.100 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie placu zabaw i odpis na ZFŚS.
  • 50.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowego ujęcia środków na remont kuchni.
  • 1.300 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na naprawę sprzętu kuchennego.
  • 700 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.
  • 16.721 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną (11.193 zł) oraz na zakup komputera (5.528 zł).
  • 44.335 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku  z otrzymaniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (porozumienie z Kuratorium Oświaty w Szczecinie).

Dział 852

  • 11.415 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 445/2012 (środki z rezerwy celowa poz.53) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”. (działania 13.5.1.4.). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.
  • 12.303 zł  – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków  (wkład własny)    na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”.

Dział 854

  • 22.542 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Środki przenosi się po otrzymaniu informacji ze szkół na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.  –  „Wyprawka szkolna” (podzadanie 3.1.5., działanie 3.1.5.4.).

Dział 900

  • 1.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku z potrzebą prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego  (Sołectwo Bartkowo).

Sporządziła:
S. Skrzyniarz