Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  48.186 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.700
750     Administracja publiczna 4.000
75095   Pozostała działalność 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.700
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.700
4300 Zakup usług pozostałych 3.700
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 2.000
801     Oświata i wychowanie 2.000
80120   Licea ogólnokształcące 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
Zespół Szkół w Gryfinie 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80110   Gimnazjum 4.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 24.000
801     Oświata i wychowanie 24.000
80195   Pozostała działalność 24.000
4300 Zakup usług pozostałych 24.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 10.486
926     Kultura fizyczna i sport 10.486
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10.486
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.486
OGÓŁEM 48.186

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 48.186 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 13.700
750     Administracja publiczna 4.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
758     Różne rozliczenia 9.700
75818   Rezerwy ogólne i celowe 9.700
4810 Rezerwy 9.700
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 24.000
801     Oświata i wychowanie 24.000
80195   Pozostała działalność 24.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie

10.486

926     Kultura fizyczna i sport 10.486
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10.486
4270 Zakup usług remontowych 10.486
OGÓŁEM 48.186

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801, 758

  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Rady Rodziców na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłośniającego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
  • 24.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
  • 4.000 zł – zwiększenia planu wydatków dla Zespołu Szkół w Gryfinie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z organizacją Gali Wodnika 2012 (z rezerwy ogólnej).

Dział 921, 758, 750

  • 7.700 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu finansów publicznych dla sołtysów z terenu Gminy Gryfino (4.000  zł) i dla przedstawicieli stowarzyszeń otrzymujących dotacje z budżetu gminy  (3.700 zł   – z rezerwy ogólnej).

Dział 926

  • 10.486 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie z przeznaczeniem  na wynagrodzenia koordynatorów sportu.

Sporządził:
S.Skrzyniarz