Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny netto nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 marca 2012 r.


w sprawie ustalenia ceny netto nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3, przeznaczonej do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887,  Nr 217, poz.1281), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz. 6675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, nr 197, poz.1307, nr 200, poz.1323; z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz.622, Nr 115, poz.673, Nr 129, poz.732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz.789, Nr 163, poz.981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz.1337) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam,  co następuje:

§ 1. Ustalam cenę netto nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 36/3 o powierzchni 0,0286 ha, położonej w Gryfinie  w obrębie ewidencyjnym nr 3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 37/2, w wysokości 34.100,00 zł (trzydzieści cztery tysiące sto złotych).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XLI/447/09 z dnia 9 lipca 2009 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 36, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 37.
W wyniku podziału geodezyjnego działki nr 36, do sprzedaży wydzielona została działka nr 36/2 o pow. 0,0286 ha, która w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oznaczona jest jako baza i przystań rybacka, nabrzeże rzeczne (symbol G3-63.7BR).
Wartość rynkowa nieruchomości – dz. nr 36/2, ustalona w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego, określona została na kwotę 34.100,00 zł.
Przepisy art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, stanowią, że przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
W związku z powyższym ustalono cenę netto sprzedaży nieruchomości na kwotę 34.100,00 zł Do tej ceny zostanie doliczony podatek VAT (23%) w kwocie 7.834,00 zł.

Sporządziła:
K.Lamperska