Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy o kwotę 26.897 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 26.897
852     Pomoc społeczna 26.897
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 25.000
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.897
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 1.897
OGÓŁEM 26.897

§ 2.  Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 14.971 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 14.971
852     Pomoc społeczna 14.971
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.171
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 4.171
85295   Pozostała działalność 10.800
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 10.800
OGÓŁEM 14.971

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 97.125 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 26.897
852     Pomoc społeczna 26.897
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25.000
3110 Świadczenia społeczne 24.250
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 750
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.897
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.897
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 70.228
010     Rolnictwo i łowiectwo 728
01030   Izby rolnicze 728
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 728
710     Działalność usługowa 1.200
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 1.200
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.200
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 800
92195   Pozostała działalność 800
4300 Zakup usług pozostałych 800
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 67.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 1.500
4430 Różne opłaty i składki 1.500
75421   Zarządzanie kryzysowe 66.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66.000
OGÓŁEM 97.125

§ 4.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 85.199 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 70.228
710     Działalność usługowa 1.200
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 1.200
4300 Zakup usług pozostałych 1.200
758     Różne rozliczenia 26.928
75818   Rezerwy ogólne i celowe 26.928
4810 Rezerwy 26.928
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41.300
75412   Ochotnicze straże pożarne 41.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
4260 Zakup energii 10.000
4270 Zakup usług remontowych 5.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 14.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.300
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 800
92195   Pozostała działalność 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 14.971
852     Pomoc społeczna 14.971
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.171
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.754
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.400
4120 Składki na Fundusz Pracy 428
4410 Podróże służbowe krajowe 589
85295   Pozostała działalność 10.800
3110 Świadczenia społeczne 10.800
OGÓŁEM 85.199

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010, 758

  • 728 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis dla Izby Rolniczej w Szczecinie.

Dział 710

  • 1.200 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z Gminną Komisją Urbanistyczno- Architektoniczną.

Dział 754, 758

  • 67.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenia samochodów i zakup sprzętu strażackiego (dof.z rezerwy celowej).

Dział 852

  • 26.897/-14.971 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 676/2012. Zwiększono dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (działania 13.5.1.2. - rezerwa cel.poz.34) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (działania 20.1.1.9. - rezerwa cel. poz.34), a zmniejszono dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na pozostałą działalności (działania 13.1.1.7.).  Zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 921

  • 800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia wydatków w obrębie funduszu sołeckiego (500 zł – Sołectwo Sobiemyśl, 300 zł – Sołectwo Chwarstnica)

Sporządziła:
S.Skrzyniarz