Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 05 października  2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 110.101 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 108.165
630     Turystyka 7.700
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7.700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.570
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.130
700     Gospodarka mieszkaniowa 412
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 412
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 412
750     Administracja publiczna 77.423
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16.423
4430 Różne opłaty i składki 16.423
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 61.000
4300 Zakup usług pozostałych 61.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22.630
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 22.630
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.360
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.160
4120 Składki na Fundusz Pracy 450
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 660
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 1.936
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.936
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.936
3240 Stypendia dla uczniów 1.936
OGÓŁEM 110.101

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 110.101 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 110.101
700     Gospodarka mieszkaniowa 412
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 412
4300 Zakup usług pozostałych 412
750     Administracja publiczna 77.423
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16.423
4300 Zakup usług pozostałych 16.423
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 61.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 10.000
4410 Podróże służbowe krajowe 4.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 5.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000
758     Różne rozliczenia 7.700
75818   Rezerwy ogólne i celowe 7.700
4810 Rezerwy 7.700
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.936
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.936
3240 Stypendia dla uczniów 1.936
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22.630
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 22.630
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22.630
OGÓŁEM 110.101

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 630, 900, 758

  • 30.330 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji  z przeznaczeniem na zabezpieczenie do końca roku środków na finansowanie stanowiska doradcy do projektu „Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej” i do projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”.

Dział 700

  • 412 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkową opłatę z tytułu VAT od otrzymanych odszkodowań za grunty wykupione przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Dział 750

  • 16.423 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na opłaty składek członkowskich.
  • 61.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań nałożonych na wydział.

Dział 854

  • 1.936 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością przekazania środków na realizację zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów.

Sporządziła:
S. Skrzyniarz