Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z miejsca przeznaczonego do kąpieli.

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lipca 2012 r.


w sprawie nadania regulaminu korzystania z miejsca przeznaczonego do kąpieli.

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaje się regulamin miejsca przeznaczonego do kąpieli stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin
UZASADNIENIE

Utworzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego miejsca przeznaczonego do kąpieli stwarza obowiązek podjęcia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających i korzystających z miejsca przeznaczonego do kąpieli w tym nadanie regulaminu.

Sporządził:
Daniel Cieślak