Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – dz. nr 53/4.

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 września 2012 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – dz. nr 53/4.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, oraz art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. Nr 908) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 53/4 o powierzchni 0,0420 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym, na kwotę 8.500,00 zł ( słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XX/169/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. Rada Miejska w Gryfinie, wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 53/4 o powierzchni 0,0420ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 5 lipca 2012r. określił wartość nieruchomości na kwotę 7.770,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych).  Poniesione koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży należy doliczyć do ceny.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu na kwotę 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych). Do ceny działki zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec