Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.119.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Laureatów.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.119.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 listopada 2012 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Laureatów.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Laureatów, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Płat

 

Uzasadnienie

Wprowadzenie niniejszego regulaminu ma na celu ujednolicenie zasad dotyczących zgłaszania i przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gali Laureatów. W opracowaniu tego regulaminu brali udział zarówno przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, jak  i przedstawiciele szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino oraz Gryfińskiego Domu Kultury.

Sporządziła:
Barbara Lefik

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0050.119.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 9 listopada 2012 r.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ PODCZAS
COROCZNEJ GRYFIŃSKIEJ GALI LAUREATÓW

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przyznawania wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury  w roku szkolnym.
 2. Wyróżnienia wręczane są na Gali Laureatów, której organizatorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Gala Laureatów organizowana jest corocznie w czerwcu, w ostatnią środę przed zakończeniem roku szkolnego.
 4. Uhonorowanie wyróżnieniem podczas Gali Laureatów przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się w szkołach na terenie Gminy Gryfino, do ukończenia szkoły ponadgminazjalnej.

§ 2.
Procedura składania propozycji

 1. Kandydatów mogą zgłaszać dyrektorzy szkół i instytucji kultury.
 2. Zgłoszenia do wyróżnień dokonuje się w następujących terminach:
  1. za osiągnięcia w roku szkolnym w I okresie - 7 dni od otrzymania informacji o wynikach konkursu, jednak nie później niż do 28 lutego;
  2. za osiągnięcia w roku szkolnym w II okresie - 7 dni od otrzymania informacji o wynikach konkursu, jednak nie później niż 7 dni przed terminem Gali.
 3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2, dokonuje się na formularzu (doc , pdf) (oddzielnym dla każdej osoby), zgodnym z załączonym wzorem i przesyła w formie elektronicznej na adres: kultura@gryfino.pl  oraz przedkłada w formie pisemnej do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 4. W składanych zgłoszeniach dotyczących dziedziny nauki można ująć osoby, które:
  1. zdobyły maksymalną ilość punktów na egzaminie gimnazjalnym lub sprawdzianie szóstoklasisty,
  2. w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty zdobyły tytuł laureata lub finalisty,
  3. w bezpłatnych konkursach przedmiotowych (na poziomie co najmniej wojewódzkim) organizowanych, w szczególności pod patronatem Kuratorium Oświaty lub Ministerstwa właściwego ds. edukacji zdobyły tytuł laureata lub finalisty bądź jedno z pierwszych trzech miejsc,
  4. zajęły pierwsze miejsca w gminnych konkursach organizowanych przez szkoły których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, zgodnie z wykazem konkursów przekazywanych przez ich organizatorów, nie później niż do dnia 31 października do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 5. W składanych zgłoszeniach dotyczących dziedziny kultury można ująć osoby, które:
  1. w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, poprzedzonych eliminacjami na szczeblu co najmniej gminnym zdobyły tytuł laureata, finalisty, jedno z pierwszych trzech miejsc bądź otrzymały nagrodę specjalną (określoną w regulaminie konkursu),
  2. w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich odbywających się bez wcześniejszych eliminacji zdobyły tytuł laureata bądź jedno z pierwszych trzech miejsc lub nagrodę specjalną (określoną w regulaminie konkursu).
 6. Dodatkowo dyrektorzy mają możliwość zgłoszenia do wyróżnienia podczas Gali, jednego ucznia z najwyższą średnią w szkole.
 7. Każdorazowo po upływie terminów, o których mowa w ust. 2, pracownik wydziału odpowiedzialnego za organizację Gali Laureatów, sporządza wykaz zgłoszonych osób i przesyła ją do wnioskodawcy w celu weryfikacji.
 8. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może przyznać wyróżnienie osobom, które nie spełniają wymogów określonych w § 1 i 2, a w szczególny sposób przyczyniły się do promocji gminy Gryfino w dziedzinie nauki bądź kultury.

§ 3.
Przyznawanie wyróżnień

 1. Wyróżnienia będą przyznawane w dwóch dziedzinach: nauka i kultura, które to podzielone zostaną na szczegółowe kategorie:
  1. Nauka
   1. najlepszy uczeń – maksymalna ilość punktów w sprawdzianie szóstoklasisty lub egzaminie gimnazjalnym;
   2. konkursy przedmiotowe (tzw. kuratoryjne) organizowane przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty;
   3. pozostałe konkursy przedmiotowe;
   4. gminne konkursy organizowane przez szkoły;
   5. uczeń z najwyższą średnią.
  2. Kultura
   1. teatr, sztuka słowa;
   2. muzyka, piosenka, taniec;
   3. twórczość plastyczna;
   4. pozostałe.
 2. Decyzję w sprawie przyznania wyróżnień podejmuje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino komisja.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna lista wyróżnionych osób zostanie przesłana drogą elektroniczną do wnioskodawców.
 2. Za podanie właściwych danych odpowiada zgłaszający.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.