Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 24.800 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 24.800
852     Pomoc społeczna 24.800
85295   Pozostała działalność 24.800
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24.800
OGÓŁEM 24.800

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 24.800 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 24.800
852     Pomoc społeczna 24.800
85295   Pozostała działalność 24.800
3110 Świadczenia społeczne 24.800
OGÓŁEM 24.800

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 852

  • 24.800 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 33/2012 (środki z rezerwy celowa cz.83, poz.25) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. (działania 13.1.1.7.).
    Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz