Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 stycznia 2012 r.


w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) zarządzam, co następuje:

§ 1. Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w części dotyczącej zadania nr WDG/03/2012 pn. „Wspieranie działalności gospodarczej poprzez organizację targów gospodarczych w Gryfinie, prezentujących walory oraz potencjał gospodarczy, inwestycyjny, kulturalny i turystyczny regionu w ramach hasła: Gryfino – gminą energii różnych źródeł”, ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.9.2012 z dnia 20 stycznia 2012 r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

W zarządzeniu Nr 0050.9.2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, pkt. VI, ust. 6, dopuszcza się możliwość odwołania otwartego konkursu ofert w części lub w całości be podania przyczyny.

Sporządziła:
Barbara Lefik