Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  317.588 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 5.529
801     Oświata i wychowanie 5.529
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 529
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 529
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 5.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 31.200
801     Oświata i wychowanie 29.200
80101   Szkoły podstawowe 21.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 151
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13.049
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
4120 Składki na Fundusz Pracy 500
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000
85401   Świetlice szkolne 2.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 800
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 20.051
801     Oświata i wychowanie 5.051
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 2.451
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.251
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 15.000
85401   Świetlice szkolne 15.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 6.600
801     Oświata i wychowanie 6.600
80101   Szkoły podstawowe 6.100
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 100
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 500
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 300
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 24.156
801     Oświata i wychowanie 24.156
80101   Szkoły podstawowe 22.862
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.862
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1.294
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75
4300 Zakup usług pozostałych 19
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 20.004
801     Oświata i wychowanie 14.504
80110   Gimnazja 9.204
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.204
80120   Licea ogólnokształcące 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 3.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 300
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.500
85401   Świetlice szkolne 5.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 500
Zespół Szkół w Chwarstnicy 38.126
801     Oświata i wychowanie 38.126
80101   Szkoły podstawowe 31.126
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.626
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 500
4120 Składki na Fundusz Pracy 500
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 6.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 500
Zespół Szkół w Gardnie 7.890
801     Oświata i wychowanie 7.890
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7.890
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 190
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
Zespół Szkół w Gryfinie 79.773
801     Oświata i wychowanie 79.773
80101   Szkoły podstawowe 34.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.000
4110 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 514
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 514
80110   Gimnazja 25.259
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.259
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 20.000
4220 Zakup środków żywności 20.000
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 18.712
801     Oświata i wychowanie 18.712
80104   Przedszkola 13.900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.900
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 4.812
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.812
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 11.335
801     Oświata i wychowanie 11.335
80104   Przedszkola 787
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 787
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 10.548
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.511
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.037
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 17.212
801     Oświata i wychowanie 17.212
80104   Przedszkola 11.212
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
4270 Zakup usług remontowych 1.176
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.700
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 336
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 6.000
4220 Zakup środków żywności 6.000
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 17.848
801     Oświata i wychowanie 17.848
80104   Przedszkola 888
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 888
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 16.960
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.960
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 11.785
801     Oświata i wychowanie 11.785
80104   Przedszkola 11.785
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
4270 Zakup usług remontowych 2.886
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 100
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.799
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.617
750     Administracja publiczna 97
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 97
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 97
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500
75412   Ochotnicze straże pożarne 500
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200
90003   Oczyszczanie miast i wsi 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.820
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.820
4300 Zakup usług pozostałych 5.820
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – zad. zlecone 750
852     Opieka społeczna 750
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 750
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 750
OGÓŁEM 317.588

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 317.588 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.617
750     Administracja publiczna 97
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500
75412   Ochotnicze straże pożarne 500
4280 Zakup usług zdrowotnych 500
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200
90003   Oczyszczanie miast i wsi 200
4300 Zakup usług pozostałych 200
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.820
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.820
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.820
Zespół Szkół w Gardnie 7.890
801     Oświata i wychowanie 7.890
80101   Szkoły podstawowe 7.890
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.890
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 18.712
801     Oświata i wychowanie 18.712
80104   Przedszkola 18.712
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.992
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  11.000
4260 Zakup energii 5.720
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 11.335
801     Oświata i wychowanie 11.335
80104   Przedszkola 11.335
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.733
4260 Zakup energii 9.602
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 17.212
801     Oświata i wychowanie 17.212
80104   Przedszkola 17.212
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  7.515
4260 Zakup energii  8.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  1.697
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 17.848
801     Oświata i wychowanie 17.848
80104   Przedszkola 17.848
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  888
4260 Zakup energii  12.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.960
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie  11.785
801     Oświata i wychowanie 11.785
80104   Przedszkola 11.785
4260 Zakup energii 10.525
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  1.260
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie  26.704
801     Oświata i wychowanie 26.704
80110   Gimnazja  7.204
4260 Zakup energii 7.204
80120   Licea ogólnokształcące  19.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  16.500
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy 32.626
801     Oświata i wychowanie  10.126
80110   Gimnazja 10.126
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.126
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 22.500
85401   Świetlice szkolne 22.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.500
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie  33.051
801     Oświata i wychowanie 33.051
80101   Szkoły podstawowe 33.051
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.651
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 29.200
801     Oświata i wychowanie 29.200
80101   Szkoły podstawowe 29.200
4120 Składki na Fundusz Pracy 8.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000
4260 Zakup energii 16.200
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 11.956
801     Oświata i wychowanie 11.956
80101   Szkoły podstawowe 11.956
4260 Zakup energii 7.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.862
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 94
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie  5.529
801     Oświata i wychowanie 5.529
80101   Szkoły podstawowe 5.529
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 529
Szkoła Podstawowa w Radziszewie  6.600
801     Oświata i wychowanie 6.600
80101   Szkoły podstawowe 6.600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.600
Zespół Szkół w Gryfinie 79.773
801     Oświata i wychowanie 79.773
80110   Gimnazja 79.773
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.496
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.000
4410 Podróże służbowe krajowe  1.472
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  9.805
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – zad. zlecone 750
852     Opieka społeczna 750
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 750
3110 Świadczenia społeczne 270
4300 Zakup usług pozostałych 480
OGÓŁEM 317.588

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

 • 97 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Dział 754

 • 500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na ekwiwalent dla strażaków.

Dział 852

 • 750 zł – zmian w planie wydatków w obrębie zadań zleconych dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 801, 854

Zmian w planie wydatków jednostek oświatowych (w obrębie planu jednostki i między jednostkami) dokonuje się w związku z weryfikacją zaangażowania i planu środków finansowych przez dyrektorów szkół i przedszkoli, i tak:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 5.529 zł,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 31.200 zł/ 29.200 zł,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 20.051 zł/33.051 zł,
 • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 6.600 zł,
 • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 24.156 zł/11.956 zł,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 20.004 zł/26.704 zł,
 • Zespół Szkół w Chwarstnicy – 38.126 zł/32.626 zł,
 • Zespół Szkół w Gardnie – 7.890 zł,
 • Zespół Szkół w Gryfinie – 79.773 zł,
 • Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 18.712 zł,
 • Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 11.335 zł,
 • Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 17.212 zł,
 • Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 17.848 zł,
 • Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 11.785 zł.

Dział 900

 • 200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup elementów małej architektury.

Dział 921

 • 5.820 zł – zmian w planie wydatków w obrębie środków na sołectwo Żórawki (2.820 zł) i Pniewo (3.000 zł) dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji  i Spraw Społecznych.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz