Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 stycznia 2011r.


w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; z 2009 r. Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420; z 2010 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675) oraz na podstawie § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zacho. Nr 55, poz.1246; z 2006r. Nr 31 poz. 541) zarządzam, co następuje:

§1. W celu zapewnienia kontroli społecznej nad rozpatrywaniem i realizacją wniosków o najem lokali komunalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino powołuję Komisję Mieszkaniową w składzie:

  1. Jolanta Witowska – Przewodnicząca Komisji

  2. Lidia Karzyńska - Karpierz – Wiceprzewodnicząca Komisji

  3. Eugeniusz Robak – członek Komisji

  4. Jacek Kawka – członek Komisji

  5. Jarosław Kardasz - członek Komisji

  6. Bożena Górak – członek Komisji

  7. Teresa Gólcz - członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 11 ust. 3 uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1246; z 2006r. Nr 31 poz. 541) Burmistrz zarządzeniem powołuje skład Komisji Mieszkaniowej. Komisja składa się z radnych desygnowanych uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie, osób spoza Rady oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się opieką społeczną, jak Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
Wobec wygaśnięcia mandatów radnych, będących członkami Komisji, w związku z powołaniem następnej kadencji Rady Miejskiej, zaistniała potrzeba powołania nowego składu Komisji Mieszkaniowej.

Sporządziła:
Janina Major