Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.86.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.86.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2011 r.


w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej

Na podstawie § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593; z 2007 r. Nr 214, poz. 1580;  z 2010 r. Nr 235, poz. 1543) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej powoływanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  w wysokości 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt, 00/100) brutto.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje również wszystkie koszty, jakie może ponieść ekspert w związku z pracą w komisji egzaminacyjnej.

§ 3. Rozliczenie następuje na podstawie umowy zlecenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji  i Spraw Społecznych.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 0151-105/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta za pracę  w komisji egzaminacyjnej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593; z 2007 r. Nr 214, poz. 1580;  z 2010 r. Nr 235, poz. 1543) organ , który powołał komisję egzaminacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno – biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.
Ustalona w 2008 roku zarządzeniem Nr 0151-105/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino stawka wynagrodzenia ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej w wysokości 200 zł (słownie złotych: dwieście 00/1000) brutto nie ulegała waloryzacji. Mając na uwadze fakt, iż liczba ekspertów z województwa zachodniopomorskiego zmniejszyła się i nie uwzględnia często ekspertów z dziedzin, z których do egzaminu podchodzą nauczyciele z Gminy Gryfino do udziału  w komisjach zapraszani są eksperci spoza naszego województwa. Zasadnym jest uwzględnić koszty dojazdów oraz inne związane z uczestnictwem w pracach komisji.
W związku z powyższym proponuje się ustalić stawkę wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej w wysokości 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt, 00/100) brutto.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska