Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.36.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działek z obciążenia hipoteką przymusową zwykłą wpisaną na rzecz Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.36.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 kwietnia 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działek z obciążenia hipoteką przymusową zwykłą wpisaną na rzecz Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia  6 lipca 1982 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, Nr 125 poz. 1368; z 2002 r.  Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 42, poz. 363; z 2004 r. Nr 172, poz. 1804; z 2008 r. Nr 116, poz. 731; z 2009 Nr 131, poz. 1075) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na wyłączenie działek oznaczonych numerami: 299/11 o powierzchni 0,1144 ha, 299/12 o powierzchni 0,1090 ha, 299/13  o powierzchni 0,1075 ha oraz 299/14 o powierzchni 0,1297 ha, położonych  w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, z obciążenia hipoteką przymusową zwykłą na rzecz Gminy Gryfino z tytułu zabezpieczenia niespłaconej należności stanowiącej opłatę adiacencką, wpisaną w księdze wieczystej Nr SZ1Y/00014867/2. Hipoteka przymusowa zwykła obciążać będzie działkę oznaczoną numerem 299/30 o powierzchni 0,1784 ha, która pozostanie w księdze wieczystej KW Nr SZ1Y/00014867/2.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2009 r. wydana została decyzja w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku  z jej podziałem.
Zgodnie z wnioskiem stron postępowania, opłata adiacencka w wysokości 9.137,40 zł rozłożona została na 10 rat rocznych po 913,74 zł, płatnych w terminie do 28 lutego każdego roku. W celu zabezpieczenia pozostałej należności w księdze wieczystej nr SZ1Y/00014867/2 dokonano wpisu hipoteki przymusowej zwykłej. Na dzień dzisiejszy dokonano wpłaty trzech rat. Do spłaty pozostała kwota 6.396,18 zł. 
W dniu 10 marca 2011 r. wpłynął wniosek właścicieli nieruchomości o wyłączenie działek oznaczonych numerami: 299/11 o powierzchni 0,1144 ha, 299/12 o powierzchni 0,1090 ha, 299/13 o powierzchni 0,1075 ha oraz 299/14  o powierzchni 0,1297 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino z obciążenia hipotecznego w związku z zamiarem ich sprzedaży.
W księdze wieczystej pozostanie działki 299/30 o powierzchni 0,1784 ha. Wartości działki określona została w 2009 r. na kwotę 70.629,00 zł, dla potrzeb ustalenia przedmiotowej opłaty. Kwota ta w zupełności pokrywa zobowiązanie wobec Gminy Gryfino.
Zgodnie z art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w razie sprzedaży części nieruchomości obciążonej hipoteką sprzedawca lub kupujący mogą żądać, aby wierzyciel zwolnił tę część od obciążenia, jeżeli jest ona stosunkowo nieznaczna, a wartość pozostałej części nieruchomości zapewnia wierzycielowi dostateczne zabezpieczenie.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Teresa Drążek

Sporządziła:
Ż. Snoch