Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,    Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 5.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 5.500
852     Pomoc społeczna 5.500
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.500
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 5.500
OGÓŁEM 5.500

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 186.068,26 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 116.423
801     Oświata i wychowanie 116.423
80104   Przedszkola 102.739
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39.850
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.000
4260 Zakup energii 55.889
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 13.684
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
4220 Zakup środków żywności 9.684
Zespół Szkół w Gryfinie 2.000
801     Oświata i wychowanie 2.000
80110   Gimnazjum 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 54.298,26
851     Ochrona zdrowia  
85153   Zwalczenie narkomanii  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4260 Zakup energii 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 29.798,26
852     Pomoc społeczna 5.500
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.500
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.500
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 13.347
750     Administracja publiczna 8.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8.000
4430 Różne opłaty i składki 8.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 947
92195   Pozostała działalność 947
4300 Zakup usług pozostałych 947
926     Kultura fizyczna i sport 4.400
92601   Obiekty sportowe 4.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.400
OGÓŁEM 186.068,26

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 180.568,26 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 180.568,26
801     Oświata i wychowanie 2.000
80195   Pozostała działalność 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
750     Administracja publiczna 8.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
758     Różne rozliczenia 165.221,26
75818   Rezerwy ogólne i celowe 165.221,26
4810 Rezerwy 165.221,26
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 947
92195   Pozostała działalność 947
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 947
926     Kultura fizyczna i sport 4.400
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4.400
4300 Zakup usług pozostałych 4.400
OGÓŁEM 180.568,26

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 8.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.

Dział 801

  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na organizację Gali Laureatów 2010/2011 przez Zespół Szkół w Gryfinie.
  • 116.423 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w związku z utworzeniem od 1 września b.r. dodatkowego oddziału trzylatków.

Dział 851

  • 48.798,26 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z uwagi na konieczność zwiększenia wydatków pokrywanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystanych w 2010 roku.

Dział 852

  • 5.500 zł – zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 284/2011, które zwiększa Gminie dotację celową, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 921

  •  947 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Sobieradz)

Dział 926

  • 4.400 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań dotyczących funduszu sołeckiego (Bartkowo, Dołgie).

Sporządziła:
S.Skrzyniarz