Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie zmian statutów sołectw.

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2011 r.


w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie zmian statutów sołectw.

Na podstawie § 3 uchwały nr XVI/235/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki zarządzam:

§ 1.

  1. Przeprowadzić zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Gryfino  w terminie do dnia 6 czerwca 2011 roku w celu wyrażenia opinii o projekcie zmian statutu sołectwa.
  2. Zebranie wiejskie odbywa się w trybie określonym w statucie sołectwa.
  3. W sołectwach, w których nie ma świetlicy wiejskiej bądź innego obiektu użyteczności publicznej sołtys udostępnia mieszkańcom projekt zmian statutu sołectwa w miejscu swojej siedziby.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego  i sołtysom sołectw.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W celu dokonania zmian w statutach sołectw, zgodnie z § 3 uchwały Nr XVI/235/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki, koniecznym jest ustalenie w drodze zarządzenia terminu, do którego winny być przeprowadzone konsultacje.

Sporządziła:
Krystyna Więch