Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 października 2011r. w sprawie zasad organizacji, uruchomienia i prowadzenia akcji kurierskiej na terenie Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 października 2011r.


w sprawie zasad organizacji, uruchomienia i prowadzenia akcji kurierskiej na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 z późn. zm.), w związku z § 16 ust. 1 zarządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2002r. Nr 122, poz. 1049) oraz Zarządzenia Nr 18/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa zachodniopomorskiego zarządzam co następuje:

§ 1

Celem akcji kurierskiej jest bezpośrednie doręczenie dokumentów powołania żołnierzom rezerwy lub doręczenie wezwań do wykonania świadczeń na rzecz obrony osobom  zamieszkałym na terenie Gminy Gryfino.

§ 2

Kierującym akcją kurierską wyznaczam Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino a w razie jego nieobecności Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kurierów – łączników oraz kurierów – wykonawców wyznaczyć spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3

Uruchomienie akcji kurierskiej nastąpi po otrzymaniu sygnału określonego w „Notatce uzgodnień” z WKU Szczecin lub Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 4

Plan akcji kurierskiej opracować w uzgodnieniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień Szczecin oraz Komendantem Powiatowym Policji w Gryfinie.

§ 5

Plan akcji kurierskiej składa się z 3 części:

Część 1 – stanowią dokumenty przeznaczone dla kierującego akcją, są to:

 1. spis dokumentów akcji kurierskiej;
 2. zasady organizacji, uruchamiania i prowadzenia akcji kurierskiej;
 3. tabela czynności dla kierującego akcja;
 4. wykaz kurierów – łączników i kurierów – wykonawców;
 5. potwierdzenie odbioru doręczonych dokumentów powołania;
 6. meldunek z przebiegu i wyników akcji;
 7. mapa (szkic) miasta i gminy z podziałem na rejony i trasy doręczeń.

Część 2 – stanowią dokumenty przeznaczone dla kurierów – wykonawców, są to:

 1. wykaz kurierów (łączników i wykonawców);
 2. wykaz kurierów - posiadaczy środków transportowych;
 3. spis ulic z oznaczonymi rejonami, trasami doręczeń;
 4. spis wsi (sołectw);
 5. rozdzielnik obwieszczeń, plan rozplakatowania obwieszczeń;
 6. tabela rozesłania kurierów.

Część 3 – stanowią dokumenty przeznaczone dla kurierów, są to:

 1. legitymacja kuriera;
 2. pokwitowanie odbioru dokumentów powołania.

§ 6

Plan akcji kurierskiej podlega stałej aktualizacji. Kopie planu przekazać Staroście Powiatowemu Gryfinie oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Szczecinie.

§ 7

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Obowiązek wykonania powyższych zadań nakłada na Burmistrza art. 18 ust. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Sporządził:
Henryk Nowakowski